Connect with us

Politika zasebnosti

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 10, (v nadaljevanju: »društvo«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te politike zasebnosti. Društvo zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali GDPR«) ter drugih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Uradna oseba društva je Urban Purgar, dosegljiv na elektronskem naslovu: info@nacionalnata.si.

Osebni podatki

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • identifikacijski podatki, ki obsegajo predvsem ime in priimek, uporabniško ime in geslo ter ID za DDV, če ste pravna oseba;
 • kontaktni podatki, ki obsegajo osebne podatke, s pomočjo katerih lahko stopimo v stik z vami, predvsem e-naslov, telefonsko številko, naslov za dostavo, naslov za račun;
 • podatke o vaših naročilih, ki obsegajo predvsem podatke o naročenih artiklih in načinu plačila, vključno s številko bančnega računa, ter podatke o reklamacijah.

Namen obdelave in podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Društvo zbira, beleži, ureja, shranjuje posreduje in drugače obdeluje osebne podatke, ki jih imamo o vas, na temelju različnih pravnih podlag in za namene, ki so opredeljeni v nadaljevanju te politike zasebnosti.

 • Obdelava na podlagi pogodbe

Društvo obdeluje osebne podatke za uresničevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodb, in sicer pogodb o prodaji/nakupu artiklov – posredovane osebne podatke kupcev v spletnih trgovini na naslovu www.nacionalnata.si (ne glede na registracijo).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti društvo obdeluje osebne podatke posameznikov za namene identifikacije posameznika, sklenitve pogodbe, za namen izvedbe naročila (dobava, dostava artiklov, izdaja računa, reševanje morebitnih zahtevkov kupca (reklamacije, garancije), pošiljanja obvestil v zvezi z izvedbo naročil in morebitne druge namene, ki so potrebni za izvedbo naročila, za izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za lastne računovodske in davčne potrebe.

 • Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti

Društvo obdeluje osebne podatke na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za društvo (npr. zlasti davčnih predpisov shranjevanje računov, ipd.).

 • Obdelava na podlagi zakonitih interesov – nameni

Društvo lahko osebne podatke obdeluje na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva društvo, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Kadar gre za nadaljnjo obdelavo podatkov zbranih o posamezniku, društvo opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa lahko društvo obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev delovanja spletnih storitev, zlasti z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do vašega uporabniškega računa, širjenje zlonamernih kod, preprečitev goljufij oz. drugih zlorabe spletnih strani, kot tudi za zaščito svoji pravic intelektualne lastnine v zvezi s spletnimi storitvami.

Na podlagi zakonitih interesov društvo lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi za namene uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

 • Obdelava na podlagi soglasja (privolitve)

Društvo lahko zbira vaše osebne podatke tudi na podlagi vaše privolitve, vendar izključno za namene, za katerega je bilo dano vaše soglasje.

Hramba osebnih podatkov

Društvo bo hranilo vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Osebni podatki povezani z vašim uporabniškim računom se hranijo do zaprtja računa, pri čemer se podatki, vezani na nakup, ki ga je kupec izvedel v spletni trgovini, ohranijo. Zaprtje uporabniškega računa lahko izvedete sami v nastavitvah uporabniškega računa ali pa nas zaprosite za izbris. Nekatere podatke iz zaprtih računov lahko obdržimo v skladu z zakonom, za preprečevanje goljufij, za izterjavo dolgov, reševanje sporov, odpravljanje težav, pomagamo pri preiskavi pristojnih organov, uveljavljamo pogoje uporabe storitev in sprejemamo druge ukrepe, ki jih dopušča zakon. Podatki, ki jih obdržimo bodo obravnavani v skladu s to politiko zasebnosti.

Podatki v zvezi plačilom nakupa v spletni trgovini in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitev oz. do morebitnega izteka zastaralnega roka v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša do petih let. Skladno z davčnimi predpisi se izdani računi se hranijo še 10 let po poteku leta, v katerem je izdan račun.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja, hranimo vse do preklica soglasja.

Po preteku obdobja hrambe društvo osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko društvo posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu društvo, v mejah njegovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje društvo so npr.:

 • izvajalci storitve;
 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • vzdrževalci in razvijalci IT sistemov;
 • ponudniki za dostavo naročil.

Društvo ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam, niti jih ne bo posredovali v tretjo državo ali organizacijo, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Vaše pravice in pravna sredstva

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve, pravico do ugovora obdelavi, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@nacionalnata.si ali na naslov Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, Mestni trg 10, 1000 Ljubljana.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije lahko uporabljamo za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Spremembe politike zasebnosti

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah v Politiki zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani (www.nacionalnata.si). Vaša nadaljnja uporaba spletne strani po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot